Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden trainingen en trajecten

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij training

1.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de door Krachtin2 opgestelde offerte door zowel Krachtin2 als de deelnemer. Beide partijen moeten in het bezit zijn van een door beide partijen ondertekende identieke offerte.
1.2 Na ondertekening van de offerte door beide partijen en/of het starten van dit traject verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Annulering door de opdrachtgever bij training

2.1 De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een training schriftelijk per aangetekende brief te annuleren. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van een training is de opdrachtgever verplicht tot betaling als annuleringskosten van 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van een training is de opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel. In geval de opdrachtgever, na aanvang van de training, de training tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Ingeval een deelnemer de training tussentijds beëindigt of anderszins niet aan deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.
2.2 In het geval van afmelding van een enkel persoon mag in overleg met Krachtin2 deze cursusplek door een vervanger worden ingenomen. In dat geval bent u geen annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 3 Tussentijdse beëindiging door de deelnemer

3.1. In geval de deelnemer, dan wel de door deelnemer aangewezen deelnemer, na aanvang van de opleiding deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de deelnemer betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
3.2. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien tussentijdse beëindiging het gevolg is van een medisch advies. In dit geval is een verklaring van de (ARBO) arts noodzakelijk. Het door Krachtin2 te restitueren bedrag wordt berekend aan de hand van de uitgevoerde cursusdagdelen tot de datum van kennisgeving van noodzakelijke tussentijdse beëindiging door de deelnemer, vermeerderd met eventueel reeds door Krachtin2 ten behoeve van de deelnemer gemaakte kosten.
3.3. Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen/training wordt niet gezien als afmelding.

Artikel 4. Annulering c.q. wijzigingen door Krachtin2

4.1 Krachtin2 heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren in welk geval de deelnemer/opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Krachtin2 betaalde bedrag.
4.2 Krachtin2 is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien Krachtin2 tot het oordeel komt dat van de deelnemer/opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Krachtin2 besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag.
4.3 Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
4.4 Krachtin2 heeft het recht, indien een ingeplande trainer verhinderd is, om een vervangende trainer in te zetten.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen facturen worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór aanvang van de training zonder enige korting of verrekening, op een door ons aangewezen bankrekening.
5.2 Indien deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Krachtin2 gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Krachtin2 om schadevergoeding te vorderen.
5.3 Zowel Krachtin2 als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
5.4 De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door Krachtin2 te maken, komen steeds voor rekening van wederpartij. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra Krachtin2 als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 175, – bedragen.

Artikel 6. Overig

Intellectuele eigendom:
6.1 Krachtin2 behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Krachtin2 verstrekte leermiddelen. De opdrachtgever of deelnemer is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Krachtin2 toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
Overige kosten:
6.2 Reiskosten, privé-kosten alsmede verblijfkosten (overnachting) in verband met deelname aan de training zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht

7.1 Indien Krachtin2 afspraken niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Krachtin2 het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan wel mogelijk wordt.
7.2 Krachtin2 heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
7.3 Krachtin2 streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Krachtin2 hiervoor jegens opdrachtgever/deelnemer niet aansprakelijk en heeft opdrachtgever/deelnemer geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Krachtin2 zal indien mogelijk zorgdragen voor een vervangende les.
7.4 De met Krachtin2 gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
7.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Krachtin2 zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
7.6 Voor zover Krachtin2 voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk de opdrachtgever, is Krachtin2 uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.
7.7 Inzake de door Krachtin2 aangeboden opleidingen, wordt de deelnemer toegang verstrekt tot de leeromgeving, alsmede studiebegeleiding, voor een periode van maximaal 12 maanden.
7.8 De deelnemer dient minimaal 80% van de cursustijd aanwezig te zijn om in aanmerking te komen voor een certificaat. Indien de deelnemer minder dan 80% van de cursustijd aanwezig is geweest zal door de cursusleider worden aangegeven of een vervangende opdracht alsnog kan leiden tot uitgave van een certificaat. Indien de deelnemer minder dan 50% van de cursustijd aanwezig is geweest is de deelnemer geen recht op het verkrijgen van een certificaat.

Artikel 8: Klachten – geschillen

8.1 Eventuele klachten over de door Krachtin2 geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Krachtin2 kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de deelnemer/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
8.2 Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Krachtin2 sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van Krachtin2, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
9.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele
aansprakelijkheid van Krachtin2 uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de Krachtin2 aan deelnemer ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3 Aan de inhoud van de brochure- en websiteteksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 Privacy

10.1 De noodzakelijke registratie bij Krachtin2 beperkt zich tot de NAW-gegevens, gegevens over de vooropleiding en de huidige functie en de registratie verkregen uit monitoring.
10.2 De deelnemer is verplicht zelf informatie te verstrekken aan de werkgever over de behaalde studieresultaten. Wanneer hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt verstrekt Krachtin2 zonder toestemming van de deelnemer geen inlichtingen aan de werkgever over vorderingen, resultaten, gedrag, absentie en dergelijke.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

11.1 Krachtin2 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
11.2 Alle door Krachtin2 verstrekte stukken (rapporten, adviezen, cursusmateriaal, software, enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Krachtin2 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
11.3 Krachtin2 behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Krachtin2 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Krachtin2 niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Krachtin2 worden daaronder mede begrepen.
12.2 Krachtin2 heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Krachtin2 haar verbintenis had moeten nakomen.
12.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Krachtin2 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.4 Indien Krachtin2 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige werking heeft.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.
13.2 Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar de cursuslocatie gevestigd is.
13.3 Op overeenkomsten tussen Krachtin2 en de deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel regio
Den Bosch.
13.5 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.